Структура

Отдел "Растителна защита"

Отдел "Растителна защита" към ОДБХ Варна извършва контролна дейност в следните направления:

I. Фитосанитарен контрол на растения и растителните продукти или на други носители на зараза от вредители.

 • Издава фитосанитарни сертификати в съответствие с фитосанитарните разпоредби на страната вносител за пратки с растения, растителни продукти и други контролирани артикули.
 • Извършва инспекции съгласно Наредба №68 на пратки от внос на растения и растителни продукти, предмет на международна търговия.
 • Издава растителни (фитосанитарни) паспорти за растения, растителни продукти и други контролирани артикули, предназначени за движение в страната и ЕС.
 • Извършва регистрация на всички лица, които произвеждат или внасят растения и растителни продукти, както и публичните складове и тържища, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
 • Провежда наблюдение на растенията в култивираните площи (включително полета, ниви, разсадници, градини, оранжерии и лаборатории) и дивата флора, както и на складираните и транспортираните растения и растителни продукти, за наличие, поява и разпространение на вредители и тяхното контролиране. За целта се извършват обследвания по програми за мониторинг на вредители със завишен фитосанитарен риск. Провеждат се мониторинги за карантинни вредители по картофи, лозя, овощни, ягоди, памук, царевица, горски и декоративни видове и оранжерии.
 • Контрол на вредители по Решения на ЕС, чието внасяне и разпространение са забранени във всички страни членки.

II. Предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на карантинни вредители при констатиране на зараза.

III. Издаване на предписания и съставяне на актове при констатиране на нарушения при лица, отглеждащи и съхраняващи растения и растителни продукти в нарушение на фитосанитарните изисквания

ІV. Контрол върху предлагането на пазара на продукти за растителна защита и торове, както следва:

 1. Складове за съхранение на ПРЗ и торове.
 2. Селскостопански аптеки.
 3. Нерегламентирани обекти.
 4. Складове за съхранение на негодни пестициди.
 5. Вземане на проби от продукти за растителна защита и торове за анализ за съответствие.

V. Контрол върху употребата на продукти за растителна защита и торове, който включва:

 1. Инспекции на земеделските производители в стопанството и на полето.
 2. Документален контрол на дневниците по Наредба 104.
 3. Вземане на растителни проби за анализ.
 4. Обработка на документи и издаване на Становища по ПРСР.
 5. Участие в комисии съвместно с представители на ОД "Земеделие" и други инстанции.

VI. Прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по основните земеделски култури във Варненска област и издава прогнозен бюлетин.

VII. Изпитване на продукти за растителна защита за ефикасност.

VІII. Обучения на земеделските производители за употреба на продукти за растителна защита от втора категория на употреба.

IX. Областна диагностична лаборатория по растително здраве извършва следните анализи на растителни материали и почва: ентомологичен, микологичен, вирусологичен и нематологичен.