Структура

"Граничен ветеринарномедицински контрол"

"Граничен ветеринарномедицински контрол" към ОДБХ - Варна осъществява граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на търговски пратки с:

  1. животни
  2. зародишни продукти
  3. суровини и храни от животински произход
  4. странични животински продукти и продукти, получени от тях
  5. специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи

На граничен ветеринарномедицински контрол подлежат и транспортните средства, в които се превозват обектите на контрол.

Контролът се осъществява чрез ветеринарни проверки на граничните инспекционни ветеринарни пунктове (ГИП).

ГИП Варна е одобрен от Европейската комисия с Решение 2006/926/ЕO на Комисията от 13 декември 2006 година за изменение на Решение 2001/881 по отношение на списъка с граничните инспекционни пунктове с оглед присъединяването на България и Румъния

Граничният ветеринарномедицински контрол обхваща:

  1. проверка на документацията
  2. проверка за идентичност
  3. физическа проверка
  4. дезинфекция и дезинсекция на влизащи в страната превозни средства

ГИП Варна осъществява граничен ветеринарен контрол и на домашни любимци и личен багаж на пътници, преминаващи през Летище Варна.

Не търговски пратки от суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, зародишни продукти; специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи изпратени по пощата също подлежат на граничен ветеринарен контрол.