Структура

Отдел "Финансово стопанска дейност"

Отделът осигурява финансово-счетоводното обслужване на ОДБХ - Варна при спазване на принципите за икономично, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства, добро финансово управление и контрол.

По-конкретно, неговите основни задачи са:

  • Организира и осъществява счетоводната отчетност в съответствие с утвърдената от БАБХ методология, изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти - отчети за касово изпълнение на бюджета и за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета за всеки отчетен период; тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на ОДБХ - Варна
  • Организира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол
  • Организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет на дирекцията
  • Разработва проект на годишен бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на дирекцията по Единна бюджетна класификация и по програми
  • Организира и извършва годишните инвентаризации по ред и в срокове, определени в нормативните и вътрешни актове
  • Организира снабдяването, отчитането и съхранението на материалните активи на дирекцията, ремонта и поддръжката им
  • Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите
  • Осигурява съхранението на счетоводните и други документи съгласно нормативните изисквания, вътрешните правила и инструкции от БАБХ
  • Изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в ОДБХ - Варна