Документи, бланки, образци

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВНОС НА ПРЕДМЕТИ И МАТЕРИАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ, С ПРОИЗХОД ОТ ОПРЕДЕЛНИ ТРЕТИ СТРАНИ (Извън обхвата на Регламент 284/2011)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВНОС НА ХРАНИ OT НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД С ПРОИЗХОД ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ТРЕТИ СТРАНИ (Извън обхвата на Регламенти 669/2009 и 1152/2009)

Единен Документ за Въвеждане CED (Стоки в обхвата на Регламенти 669/2009 и 1152/2009)

Декларация, за всяка пратка пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг

Декларация за контролен пункт на внос на пратки с храни (извън обхвата на регламенти 669/2009 и 1152/2009)

Декларация, за всяка пратка пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВНОС НА ХРАНИ OT НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД/МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ В КОНТАКТ С ХРАНИ С ПРОИЗХОД ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ТРЕТИ СТРАНИ

ДЕКЛАРАЦИЯ за повторно експедиране

ДЕКЛАРАЦИЯ за унищожаване на недопусната за внос пратка пратка с продукти от растителен произход

Общ Документ за Въвеждане (ОДВ) - CED (Стоки в обхвата на Регламенти 669/2009, 1152/2009, 91/2013, 322/2014, Решение 884/2011)

Общ Документ за Въвеждане (ОДВ) - CED (Стоки в обхвата на Регламенти 669/2009, 1152/2009, 91/2013, 322/2014, Решение 884/2011)

Процедура за определяне на определен пункт на внос и контролен пункт

Заявление за определяне на определен пункт за внос / контролен пункт (.pdf формат)

Заявление за определяне на Контролен Пункт/ Определен пункт за внос

Заявление за определяне на определен пункт за внос / контролен пункт (.world формат)