Документи, бланки, образци

Съгласие за унищожаване на пратка, при невъзможност за ре-експедиция

Единен ветеринарен документ за внос (CVED)

1t Документ, посочващ проверките на фуражи, транзитно преминаващи през Република България

4 Документ, посочващ проверките на фуражите, използвани при храненето на животни, въведени в ЕО от трети страни

Търговски документ за транспортирането в рамките на ЕС на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) Nо 1069/2009

1 Документ, посочващ проверките на фуражите, използвани при храненето на животни, въведени в ЕО от трети страни

2 Документ, посочващ проверките на фуражите, използвани при храненето на животни, въведени в ЕО от трети страни

3 Документ, посочващ проверките на фуражите, използвани при храненето на животни, въведени в ЕО от трети страни

2t Документ, посочващ проверките на фуражи, предназначени за транзит за трета страна през Р. България

Документ, посочващ проверките на фуражи, предназначени за транзит за трета страна през Р. България

Търговски документ за транспортирането в рамките на ЕС на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) Nо 1069/2009

Съгласие за унищожаване

Документ, посочващ проверките на фуражите, използвани при храненето на животни, въведени в ЕО от трети страни

Писмено съгласие за унищожаване на недопусната за внос пратка с продукти от животински произход