Структура

Отдел "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"

 1. организират и контролират идентификацията на животните
 2. обработват и въвеждат данни в информационните системи, които се поддържат в агенцията
 3. контролират дейността на ветеринарномедицинските специалисти, които упражняват ветеринарномедицинска практика
 4. организират и провеждат противоепизоотични мероприятия при ограничаване и ликвидиране на болести по животните
 5. изготвят годишни имунопрофилактични планове по здравеопазване на животните и координират и контролират имунопрофилактичната дейност, изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните
 6. изготвят становища до изпълнителния директор по заявления за издаване на лицензи за търговия на дребно с ВМП
 7. контролират и при необходимост извършват дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията
 8. контролират
  • съхранението, търговията и употребата на ВМП
  • събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на страничните животински продукти и продуктите, получени от тях
  • спазването на ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенните параметри в животновъдните обекти
  • спазването на изискванията за хуманно отношение към животните
  • производството, съхранението, търговията и употребата на фуражи
  • транспортните средства, превозващи животни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, и фуражи
 9. изпълняват Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда, плана за контрол на продукти, използвани като фураж
 10. одобряват, лицензират и регистрират лицата, дейностите и обектите в случаите, посочени в нормативен акт
 11. осъществяват и други функции, възложени им с нормативен акт или със заповед от Изпълнителния директор на БАБХ

Към отдел "ЗХОЖ" са всички официални ветеринарни лекари във всяка община на територията на област Варна.