Профил на купувача

05346-2021-0001 / 18.05.2021

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти, предоставени за управление на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна /ОДБХ-Варна/, присъединени на ниско напрежение и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ОДБХ-Варна

БХ-917 / 22.06.2017

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

БХ-1708 / 29.09.2016

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП